Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Odpowiedź


W pierwszej kolejności wskazać należy, że śmieci i gruz budowlany nie stanowią obiektu budowlanego, a ich gromadzenie nie stanowi robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.

W konsekwencji, organy nadzoru budowlanego nie mają kompetencji do ingerowania w sprawę gromadzenia śmieci czy gruzu na terenach osób prywatnych. W takim zakresie zastosowanie mogą natomiast znaleźć przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g. oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.


Zgodnie z pierwszym z przywołanych aktów właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3b u.u.c.p.g.). Nadzór nad realizacją tych obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Jeżeli natomiast "śmieci" zgromadzone na gruncie będą miały charakter odpadów, to zastosowanie znajdą przepisy drugiego z przywołanych aktów, w szczególności regulujące zasady gospodarowania odpadami i ich magazynowania. Zgodnie z art. 26 u.o., posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, a w przypadku braku ich usunięcia wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .