Czy i na jakiej podstawie zarządzający instalacją IPPC, która uzyskała pozwolenie zintegrowane, ma obowiązek zgłosić organom ochrony środowiska fakt wystąpienia awarii w instalacji IPPC?

Nie jest to poważna awaria w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., ale w wyniku tej awarii nastąpiła zwiększona emisja np. odpadów.


Odpowiedź:
Z przepisów ochrony środowiska nie wynika bezpośrednio obowiązek zgłaszania organowi ochrony środowiska wystąpienia awarii w instalacji IPPC (innej niż poważna awaria w rozumieniu przepisów p.o.ś.). Taki obowiązek powinien wynikać z zapisów zawartych przez organ ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym.


Brak zapisów, o których mowa w art. 211 ust. 2 pkt 4 p.o.ś. powoduje, że pozwolenie nie spełnia wymagań prawnych.

Jeżeli ww. zapisy w pozwoleniu są zawarte, to prowadzący instalację powinien się do nich stosować w części dotyczącej informowania o awariach.


Obowiązek informowania o niektórych awariach może natomiast wynikać bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558) - por.: § 1 pkt 8 i § 13 ust. 1.

Pośrednio taki obowiązek może wynikać także z art. 146 ust. 1 pkt i art. 188 ust. 3 pkt 33 p.o.ś.


Z doświadczenia wiem, że dla prowadzącego instalację, szczególnie instalację IPPC, bezpieczniej jest powiadomić organ ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zaistniałej awarii zanim np. w wyniku interwencji podjęta zostanie kontrola w zakładzie.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.