Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Zakład produkcyjny niebędący przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w myśl ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) – dalej u.z.w.o.ś. posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z własnego ujęcia na potrzeby technologiczno-produkcyjne oraz socjalno-bytowe pracowników zakładu.

Prowadzone są badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego oraz monitoringu jakości wody podziemnej surowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) - dalej r.j.w.p.s. W zakładzie stosowane są podgrzewacze elektryczne w celu produkcji ciepłej wody sanitarnej przeznaczonej do kąpieli i mycia się pracowników. W świetle r.j.w.p.s. istnieje obowiązek okresowego badania ciepłej wody sanitarnej na zawartość bakterii Legionelii w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zamkniętej.

Czy obowiązek ten spoczywa też na zakładach produkcji?


Odpowiedź:

Obowiązku badania ciepłej wody zakład produkcyjny nie ma, albowiem nie obsługuje budynków zamieszkania zbiorowego i zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt D r.j.w.p.s., wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, dotyczą bakterii z rodzaju Legionella (rodzaj Gram - ujemnej pałeczki). Konieczność wykonywania badań w zakresie obecności tej bakterii został przez ustawodawcę dookreślony w sposób oczywisty i jednoznaczny. Jak wynika z r.j.w.p.s., do badań w zakresie Legionella zobowiązany jest każdy, kto zaopatruje w ciepłą wodę budynki zamieszkania zbiorowego i zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej, nie tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w u.z.w.o.ś.

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 2002 r., C-316/00, sytuacja, w której woda jest dostarczana do kilku użytkowników za pomocą sieci dostaw, w szczególności w drodze grupowego systemu dostarczania wody, jest objęta pojęciem dostaw do odbiorców, a zatem wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 80/778 dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przeciwieństwie do wody pobieranej przez podmiot indywidualny na własny użytek, woda dostarczana do kilku użytkowników na zasadzie takiej sieci dostaw jest poddawana procesom wydobycia i dystrybucji, które uniemożliwiają poszczególnym użytkownikom sprawowanie nad nią indywidualnej kontroli. Jeżeli danemu obiektowi można przypisać cechę polegającą na obsługiwaniu sieci dostaw, to nie ma żadnego znaczenia, że obiekt ten służy wyłącznie niewielkiej liczbie konsumentów.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.