W Dzienniku Ustaw 28 października opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wynika z niego, że przedłużone zostało obowiązywanie dotychczasowych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Dotychczas obowiązywały zasady zawarte w nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 27 września w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które m.in. utrzymały wcześniejsze obostrzenia do końca października 2021 roku, ale także wprowadzono regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza Polską szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Nowelizacja obowiązuje od 30 września. To zaś oznacza, że do końca października rząd nie przewiduje wprowadzenia lockdownu czy zdalnej nauki.

Maszeczki w szkołach i na uczelniach

Obowiązująca od niedzieli nowelizacja dodała do rozporządzenia dodała modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego - ich uczestnicy będą zwolnieni z tego obowiązku na wzór konkursów i egzaminów organizowanych dla innych grup zawodowych.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że na terenie m.in. szkół, placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

 

Łagodne restrykcje nadal obowiązują

Zatem obowiązują zasady określone w rozporządzeniu z 6 maja.  To zaś oznacza, że:

 • Dozwolona jest sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.
 • W siłowniach, klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, na  targach, konferencjach, wystawach oraz w salach zabaw –może przebywać  1 osoba na 10 m².
 • W dyskotekach może bawić się maksymalnie 150 osób.
 • Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - maksymalnie 150 osób, zgromadzenia - maksymalnie 150 osób.
 • Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.
 • Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.
 • Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia.
 •  w kościołach dopuszczalna  jest połowa zajętych miejsc dla wiernych.  Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Ważne! Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Maseczki tylko wewnątrz

Do końca października nie zmienią się też zasady noszenia maseczek - nadal więc nie trzeba ich nosić na zewnątrz.  Co do zasady obowiązek zakrywania nosa i ust jest w:

 1.  w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, przeznaczonych lub używanych do przewozu osób;
 2. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 3.  w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania, 
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);