Zakład posiada zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Instalacja objęta wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji to instalacja do spalania paliw z wyjątkiem instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych i komunalnych, o nominalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, kod E1.
Obecnie zakład zlikwidował jeden z kotłów, co spowodowało obniżenie mocy cieplnej instalacji do 14 MW. Zezwolenie obowiązuje do 2014 r. Zakład po likwidacji kotła nie posiada już instalacji którą obejmuje system ze względu na moc cieplną 14 MW.
Czy w związku z tym zakład ma obowiązek zwrócić się do starosty z wnioskiem o wygaszenie tej decyzji?
Czy też o zmianę zezwolenia?
W jakiej formie i jak ma być przeprowadzone postępowanie w przedmiotowej sprawie?
Jaką opłatę skarbową należy pobrać od wykonanej czynności urzędowej?


Ponieważ instalacja posiada aktualnie moc cieplną niższą od 20 MW nie kwalifikuje się jako instalacja objęta wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
Nie powinna znaleźć się w KPRU na lata 2008 - 2012 i w związku z powyższym otrzymać uprawnień na ten okres. Prowadzący taką instalacje powinien o zmniejszeniu trwałym nominalnej mocy cieplnej poinformować Krajowego Administratora i Organ wydający zezwolenie. Jeżeli instalacja nie kwalifikuje się do systemu to zezwolenie jest bezprzedmiotowe i wygasa z mocy prawa.
Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji nie odnosi się bezpośrednio do podanej w pytaniu sytuacji.
Odnosi się natomiast do sytuacji podobnych np. likwidacji instalacji lub jej podziału.
W ww. sytuacjach mówi o umorzeniu uprawnień, a nie wspomina nic o wygaszeniu zezwolenia.


Instalacje zobowiązane do posiadania zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla wymienia enumeratywnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 60, poz. 429). Jeżeli instalacja nie spełnia kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu nie podlega systemowi i nie wymaga zezwolenia (decyzji właściwego organu).

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) zobowiązuje prowadzącego instalację objętą systemem do przekazywania Krajowemu Administratorowi informacji, na których podstawie jest opracowywany krajowy plan.

Art. 32 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku likwidacji instalacji objętej systemem, gdy jej produkcja:
1) nie jest przenoszona do innej instalacji - przyznane dla likwidowanej instalacji uprawnienia do emisji ulegają umorzeniu z dniem zaprzestania produkcji;
2) jest przenoszona do innej instalacji - przyznane dla likwidowanej instalacji uprawnienia do emisji są przenoszone do instalacji przejmującej produkcję, w części odpowiadającej przejętej produkcji, a pozostałe uprawnienia do emisji ulegają umorzeniu.
2. Prowadzący likwidowaną instalację w ciągu 3 miesięcy od dnia zaprzestania w niej produkcji dokonuje rozliczenia z przyznanych uprawnień do emisji.

Art. 39 ust. 4 ustawy stanowi, że jeżeli w wyniku podziału instalacji powstanie instalacja nieobjęta systemem, przypadające dla niej uprawnienia ulegają umorzeniu.

Przykłady
Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji w 2006 r. spowodowała, że do systemu przestały kwalifikować się cegielnie eksploatujące piece Hoffmana, a nikt zezwoleń nie wygaszał.
Wejście w życie w rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, wygasiło znaczna część pozwoleń emisyjnych (nie wygaszały ich organy).