Organy kontroli skarbowej obowiązane są, co do zasady, zawiadomić kontrolowanego o zamiarze wszczęcia tego postępowania. Zawiadomienie takie musi nastąpić nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 7 dni przed wszczęciem postępowania kontrolnego (na wniosek przedsiębiorcy postępowanie kontrolne może jednak zostać wszczęte wcześniej niż przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia).

WAŻNE!
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego musi nastąpić przynajmniej 7 dni przed wszczęciem kontroli.
W wielu przypadkach zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego nie jest jednak konieczne. Organy kontroli skarbowej nie zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, jeżeli:
1) postępowanie kontrolne dotyczyć ma zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
2) postępowanie kontrolne ma być wszczęte na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3) postępowanie kontrolne dotyczyć ma opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
4) postępowanie kontrolne dotyczyć ma niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
5) postępowanie kontrolne ma być podjęte w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
6) ma to być tzw. kontrola na legitymację służbową (warunki przeprowadzania takiej kontroli określają przepisy art. 284a Ordynacji podatkowej),
7) postępowanie kontrolne ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,
8) postępowanie kontrolne dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin,
9) organ kontroli skarbowej posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
a) kontrolowany został prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli,
b) jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
PAMIĘTAJ!
W wielu przypadkach zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego nie jest konieczne. Jeżeli zdarzy Ci się sytuacja wszczęcia postępowania kontrolnego bez zawiadomienia o takim zamiarze, sprawdź czy organy kontroli skarbowej były do tego uprawnione.