Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonując korekty zeznania muszą uwzględniać dodatkowo przepisy dotyczące:
• przychodów z działalności gospodarczej określonych w art. 14 u.p.d.o.f.,
• kosztów uzyskania przychodów (art. 22 u.p.d.o.f.), a zwłaszcza wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.,
• zwolnień od podatku dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej spośród zwolnień z art. 21 u.p.d.o.f.,
• rozliczania udziałów w spółce (art. 8 u.p.d.o.f.).
 
 
Uwaga!
Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.
 
Przykład 7
W 2014 r. i 2015 r. podatnik otrzymał faktury korygujące przychód z 2013 r. W tym przypadku faktur korygujących nie uwzględnia się w roku ich otrzymania. Konieczna jest korekta przychodu, którego dotyczą faktury korygujące. Organy podatkowe zgodnie podkreślają, że: „Wystawione faktury korygujące dotyczące przychodów ze świadczenia usług w latach poprzednich powinny być uwzględnione w okresach rozliczeniowych, w których powstał obowiązek podatkowy. Faktura korygująca wskazuje właściwy przychód ze sprzedaży, korekta przychodu wynikająca z faktur korygujących, powinna być zatem odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu należnego. Następstwem powyższego będzie konieczność uwzględnienia ww. korekty przychodów w złożonych za poszczególne lata zeznaniach podatkowych" (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2014 r., ITPB1/415-942/14/MW).
 
Przykład 8
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT. Rozliczając VAT, część podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Jednak okazało się, że w 2015 r. trzeba złożyć korekty deklaracji VAT-7 za 2014 r., skutkiem których będzie zwiększenie podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego. Korekty te spowodują też skutki w podatku dochodowym.
W tym przypadku nie trzeba składać korekty zeznania za 2014 r., tj. za rok korekty podatku naliczonego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 7d u.p.d.o.f. w przypadku obniżenia lub zwrotu VAT do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się VAT naliczony w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że kwoty podatku naliczonego wynikające ze złożonych korekt deklaracji VAT zaliczone uprzednio do kosztów podatkowych należy zaliczyć do przychodu, ale w tym przypadku do przychodu 2015 r. W związku z tym nie trzeba składać korekty zeznania PIT za 2014 r. (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r., IPPB1/415-41/14-2/MT).
 
 
Przykład 9
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Z powodu problemów finansowych nie płacił składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której płatność zaległych składek rozłożył na raty. Podatnik dokonywał spłaty składek w latach 2012–2013. Miał też obowiązek zapłacić odsetki za zwłokę od zaległości w płatności składek oraz ponieść koszty egzekucyjne.
W tym przypadku podatnik miał prawo złożyć korektę zeznań za lata 2012 i 2013, w których mógł uwzględnić kwoty zapłaconych składek. Nie może jednak odliczyć odsetek i innych kosztów związanych z uregulowaniem zaległości wobec ZUS. Trzeba pamiętać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości uwzględnienia w tej korekcie wspomnianych odsetek, a tym bardziej kosztów egzekucji. Odsetek za zwłokę nie można utożsamiać z samymi składkami, czyli świadczeniem głównym, ponieważ mają one względem nich charakter uboczny (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 września 2013 r., IPTPB1/415-360/13-4/KO).
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy