Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę wprowadzono nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z pouczeniem tylko prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek wszczyna postępowanie. Inwestor w części dotyczącej załączników powinien zaznaczyć, że jest wymagany dany dokument, inspektor przyjmujący potwierdzając ten fakt powinien jednocześnie sprawdzić w dokumentacji czy jest.


Jak powinien postąpić organ, jeżeli nie ma określonego dokumentu?

Czy winien wezwać o uzupełnienie w oparciu o art. 64 k.p.a. czy postanowieniem z art. 35 ust. 3 pr. bud.?

Odpowiedź

Organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien wezwać inwestora do uzupełnienia braków wniosku o pozwolenie na budowę (poprzez dołączenie brakującego dokumentu do wniosku) w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a.

Uzasadnienie

Obowiązujący wzór wniosku o pozwolenie na budowę określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.) – dalej r.w.


Wzór powyższego wniosku zmieniony został rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1013).


Z pouczenia zawartego we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę wynika, że złożenie wniosku prawidłowo wypełnionego i kompletnego pod względem formalnym wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiocie pozwolenia na budowę. Treść ww. pouczenia jest zgodna z brzmieniem art. 61 § 3 k.p.a., zgodnie z którym datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.


Niewątpliwe chodzi tutaj o żądanie, które jest prawidłowe pod względem formalnym. Postępowanie administracyjne wszczyna bowiem niewadliwy formalnie wniosek złożony przez legitymowany do tego podmiot. NSA w wyroku z dnia 17 maja 2011 r., II OSK 330/11, LEX 1081775 podkreślił, że aby wszcząć postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę wniosek musi spełniać zarówno warunki wynikające z art. 63 k.p.a. jak i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud.


W dalszej części uzasadnienia NSA wskazał, że gdy złożony wniosek nie spełnia wymagań formalnych określonych w art. 33 ust. 2 pr. bud., wezwanie do usunięcia braków formalnych następuje w trybie art. 64 § 2 k.p.a. Zatem w przypadku, gdy do wniosku o pozwolenie na budowę nie dołączono dokumentów wymaganych przez art. 33 ust. 2 pr. bud. zastosowanie winien znaleźć art. 64 § 2 k.p.a. W sytuacji zaś, gdy po wszczęciu postępowania w oparciu o niewadliwy formalnie wniosek organ stwierdzi, że przedłożona przez inwestora dokumentacja ma wady materialne, dostrzeżone na etapie analiz merytorycznych należy zastosować tryb wskazany w art. 35 ust. 3 pr. bud.


Postanowieniem wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 pr. bud. można nakładać tylko takie obowiązki, które pozostają w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 pr. bud.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany.