Poprzedni tekst jednolity ogłoszono 17 lutego 2014 r. Opublikowany 12 grudnia nowy tekst jednolity ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie uwzględnienia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 25 listopada 2014 r., w tym także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany normatywnej aktu.