Opublikowany 23 grudnia jednolity tekst ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),

2) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 i 2171),

3) ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 422)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami