Zmiany w przedmiotowych ustawach mają charakter dostosowujący do nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze i mają związek z wykonywaniem nowego rodzaju działalności, jakim jest podziemne składowanie dwutlenku węgla. W ustawie o gospodarce nieruchomościami do katalogu, w którym wymienia się cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami dodano budowę i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla oraz poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzupełniono zapis w art. 10, że w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Analogicznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla. Natomiast w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku dostosowano odniesienia do zmienionych przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Ponadto, zgodnie z dotychczasowymi przepisami w publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, ale uwzględniając dane z zakresu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze o koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, oraz dodatkowo danych zawartych w protokołach z przeprowadzonej kontroli działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Również wprowadzono nowe wymaganie odnośnie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać dodatkowo dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla.

Z kolei wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem koncesji także na podziemne składowanie dwutlenku węgla. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ określa gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się także w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

Źródło: www.rcl.gov.pl