Nowelizacja ma na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Ustawa wykonuje dyrektywę 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywę IED, ang. Industrial Emissions Directive). Przyjęte zmiany zwiększają wymagania dla instalacji przemysłowych dotyczące wartości emisji, które nie mogą być przekroczone.

W ustawie znajdują się również podstawy prawne do wprowadzenia Przejściowego Planu Krajowego (PPK), który umożliwi operatorom zakładów przemysłowych, po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzanych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED. Jednocześnie nowelizacja zawiera doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określających sposoby prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Ponadto wprowadza zmiany minimalizujące administracyjne formalności związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych. Ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

(www.sejm.gov.pl)