Nowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Polskiego Związku Łowieckiego

Z dniem 21 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 228) . Celem nowelizacji jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt K 21/11 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1281), w którym Trybunał orzekł o niezgodności przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, ze zm.) regulujących postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Łowieckim z art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.

W wyniku nowelizacji w ustawie - Prawo łowieckie dodano rozdział 6a regulujący zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim. Zgodnie z treścią nowego przepisu art. 35b ust. 1 członek Związku będący osobą fizyczną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie łowieckie, które zdefiniowano jako zachowanie polegające na naruszeniu ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, naruszeniu statutu lub innych uchwał organów Związku oraz wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z etyką łowiecką. Odpowiedzialnością objęto również pomocnictwo lub podżeganie do popełnienia przewinienia łowieckiego. W katalogu kar rozróżniono kary zasadnicze (nagana, zawieszenie w prawach członka Związku na okres od 6 miesięcy do 3 lat, wykluczenie ze Związku) oraz karę dodatkową (zakaz pełnienia funkcji w organach Związku i koła łowieckiego na okres do 5 lat).

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie przed sądami łowieckimi jest dwuinstancyjne (organami orzekającymi są: w pierwszej instancji - okręgowe sądy łowieckie, w drugiej instancji - Główny Sąd Łowiecki), natomiast rozstrzygnięcia sądów zapadają w formie orzeczeń albo postanowień. Nowe przepisy gwarantują prawo do sądu we wszystkich sprawach dotyczących utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Związku po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego oraz orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne. We wskazanych sprawach stronom postępowania przysługuje, zgodnie z nową regulacją, odwołanie do sądu okręgowego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 228)