Zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz. 961), odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 14 u.i.z.e.w., przez 36 miesięcy będzie wolno wznosić domy jednorodzinne w sąsiedztwie farm wiatrowych. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych prowadzone będą na podstawie dotychczasowych przepisów.

Natomiast postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące elektrowni wiatrowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 16 lipca 2016 r.) umarza się.

Dodatkowo, decyzje o warunkach zabudowy dotyczące elektrowni wiatrowych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę.

Ustawa
 wprowadza trzy zmiany do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pierwsza z nich polega na wykreśleniu przepisu wprowadzającego podział elektrowni wiatrowej na część budowlaną i niebudowlaną. Druga ze zmian polega na wskazaniu wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia prawidłowego prowadzenia postępowania, z uwzględnieniem nowych przesłanek wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (minimalna odległość).

W ocenie projektodawcy służby wojewody są lepiej przygotowane do realizacji tego zadania niż pracownicy starostw. Trzecia zmiana polega na jednoznacznym wskazaniu, że elektrownia wiatrowa zaliczana jest do kategorii XXIX obiektów budowlanych, a tym samym wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jak wskazał NIK w 2015 r. w Informacji o wynikach kontroli „Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych" w obecnym stanie prawnym zagadnienie to jest różnie interpretowane przez różne organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. 

Więcej: Przepisy o lokalizacji elektrowni wiatrowych już obowiązują >>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów