Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz. U., poz. 359)
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.).

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 39 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) mogą być udostępniane w inny sposób niż poprzez stronę internetową CEIDG . Organom administracji przysługuje prawo do otrzymywania takich danych nieodpłatnie, po uprzednim ustaleniu z Ministrem Gospodarki warunków technicznych. Z kolei inne podmioty mogą uzyskać dostęp do danych z CEIDG (tzw. hurtowe udostępnianie danych) po zawarciu z Ministrem Gospodarki odpowiedniej umowy i wniesieniu opłaty.

Zgodnie z przepisami omawianego rozporządzenia opłata za udostępnianie danych z CEIDG powinna być obliczana jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do przygotowania danych, zależnej od zakresu udostępnianych danych, oraz stawki za roboczogodzinę, której wysokość określono na poziomie 50 zł netto. Zakres udostępnianych danych oraz liczba godzin niezbędnych do przygotowania danych powinny zostać określone każdorazowo w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a podmiotem uzyskującym "hurtowy" dostęp do danych z CEIDG. W przypadku udostępniania danych w sposób ciągły umowa powinna określać dodatkową opłatę pokrywającą miesięczne koszty ciągłego udostępniania danych ponoszone przez urząd obsługujący Ministrem Gospodarki. Opłatę dodatkową obliczać należy jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do miesięcznej obsługi umowy oraz stawki za roboczogodzinę. Liczba godzin niezbędnych do obsługi umowy nie może przekraczać miesięcznie trzydziestu jeden, a zatem dodatkowy miesięczny koszt obsługi umowy może wynieść maksymalnie 1550 zł.