W § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś. - wskazano rodzaje decyzji, do których, w przypadku wszczęcia postępowania przed dniem wejścia w życie r.p.z.o.ś., stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) - dalej r.r.p.z.o. Jak postępować w przypadku wydawania pozwoleń zintegrowanych?

Przepis § 4 r.p.z.o.ś. nie ma żadnego odniesienia do wydawania decyzji udzielających pozwolenia zintegrowanego.
Pozwoleń zintegrowanych (rodzajów instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych) dotyczy rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) - dalej r.i.p.z.ś., które nie uległo zmianie.
Jedyny związek r.p.z.o.ś. z pozwoleniami zintegrowanymi, to ich podział na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w aspekcie właściwości organów do wydania pozwolenia zintegrowanego, wynikającej z art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś., szczególnie art. 378 ust. 2a p.o.ś. Podział obowiązuje od daty wejścia w życie r.p.z.o.ś., tj. od 15 listopada 2010 r.

Marek Gall