Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie na początku 2013 r. nowej ustawy o odpadach i zmiany upoważnienia ustawowego do wydania aktu. Nowe rozporządzenie nie zawiera merytorycznych zmian w stosunku do obowiązującego do tej pory rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. Nr 176, poz. 1456).

Rozporządzenie ma na celu określenie zakresu, obowiązkowego i dodatkowego badania wpływu odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposobów, metod referencyjnych badań i warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

Celem regulacji jest ochrona przed negatywnym oddziaływaniem ww. odpadów na środowisko, w szczególności poprzez prowadzenie monitoringu składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.