Za uchwaleniem nowelizacji Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw ustawy głosowało 249 posłów, 182 było przeciw, a dziesięciu wstrzymało się od głosu.  Nowelizacja została zgłoszona jako projekt poselski, a jej celem jest przesądzenie, który reżim prawny ma byś stosowany w przypadku postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Chodzi o decyzję wydawaną na podstawie ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową, a w stosunku do której inwestor wystąpił już z wnioskiem o wydanie decyzji.

Organ właściwy do jej wydania w 2015 roku określił zakres raportu środowiskowego i zawiesił postępowanie do czasu złożenia tego raportu. W tym czasie wielokrotnie zmieniły się przepisy, na podstawie których działają organy wydające decyzje środowiskowe. Według autorów noweli, zasadnym jest aby zaktualizować stan prawny, który ma być brany pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej. Nowe przepisy pozwolą inwestorowi -  państwowej spółce Polskie Elektrownie Jądrowe - złożenie do GDOŚ raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 


W trakcie prac nad nowelą w Sejmie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski poinformował, że raport Polskich Elektrowni Jądrowych "jest w zasadzie gotowy do złożenia w GDOŚ", a nowelizacja pozwoli organom środowiskowym rozpatrzyć go na podstawie obowiązujących przepisów, a nie tych sprzed kilku lat.

Naimski dodał, że czas procedowania projektu noweli nie jest przypadkowy, ponieważ czekała ona na zakończenie rozmów między Polską a KE w zakresie postępowań środowiskowych. Zwrócił uwagę, że obecnie obowiązujące regulacje są zaakceptowane przez Komisję i gdyby przepisy te nie zostały uaktualnione, cały raport spółka Polskie Elektrownie Jądrowe musiałaby przygotowywać od nowa.