Celem tej zmiany jest zapewnienie pełnej kompatybilności polskich regulacji w zakresie definicji robót budowlanych ujętej w p.z.p. z definicją pochodzącą z prawa unijnego - czytamy w kolejnej opinii Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie mającej wejść w życie nowelizacji (LEX nr 164244).

Zgodnie z nowymi definicjami, wprowadzonymi na grunt prawa polskiego nowelizacją z dnia 12 października 2012 r.:

- "obiektem budowlanym" jest wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną (art. 2 pkt 5d p.z.p.);

- przez "roboty budowlane" - należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c p.z.p. lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Wykaz robót budowlanych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r., które w swym załączniku zawiera wykaz działalności będących w świetle prawa unijnego robotami budowlanymi i które pozostaje spójne z załącznikiem I do dyrektywy 2004/18/WE, załącznikiem XII dyrektywy 2004/17/WE oraz z definicją "zamówień na roboty budowlane" ujętą w art. 1 pkt 3 dyrektywy 2009/81/WE.

Jak podkreśla UZP, celem wprowadzenia takiej regulacji była potrzeba zapewnienia precyzyjnego oraz spójnego z postanowieniami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, zakresów powyższych pojęć. Było to szczególnie istotne z punktu widzenia konieczności uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych pojawiających się pomiędzy definicjami zawartymi w prawie polskim i prawie europejskim (w znaczeniu regulacji ujętych w dyrektywach UE).

Źródło: Informator UZP Nr 2/2013, www.uzp.gov.pl,