Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Jakie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami powinna uzyskać firma, która zajmuje się niszczeniem dokumentów archiwalnych? Dokumenty przywożone są na teren zakładu i niszczone w urządzeniu – niszczarka HSM FA 490, z którą zintegrowana jest prasa belująca HSM KP 88.1. Ponadto ta sama firma przyjmuje na teren zakładu poza dokumentami także odpady opakowań z papieru i tektury, które są również wrzucane do tejże niszczarki, cięte na drobne ścinki, które następnie są prasowane w kostkę w prasie belującej zintegrowanej z niszczarką.

ODPOWIEDŹ:
Jak można sądzić, w analizowanej sytuacji podmiot prowadzi przetwarzanie odpadów, obejmujące w myśl art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. - procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Opierając się jedynie na informacjach przedstawionych w treści pytania, można stwierdzić, iż w tym konkretnym przypadku przetwarzanie odpadów stanowi odzysk odpadów zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o.
Mając na uwadze powyższe, jak również uwzględniając brzmienie art. 41 ust. 1 u.o., należy stwierdzić, iż odzysk odpadów co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów, toteż prowadząc tego rodzaju działalność, w mojej ocenie podmiot powinien uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Z treści pytania nie można jednoznacznie wywieść, czy w tej konkretnej sytuacji podmiot prowadzi również zbieranie odpadów, trudno również przesądzić, czy w związku z prowadzoną działalnością wytwarzane są odpady. Gdyby jednak działalność podmiotu obejmowała również zbieranie i/lub wytwarzanie odpadów, wówczas należałoby rozważyć konieczność uzyskania także zezwolenia na zbieranie odpadów – zgodnie z art. 41 ust. 1 u.o. i/lub uzyskania także pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zgodnie z art. 180 pkt 3 i art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). W takim przypadku warto byłoby sięgnąć do przepisów art. 45 ust. 4-6 u.o., w których ustawodawca przewidział możliwość połączenia zezwoleń i pozwolenia we wskazanym powyżej zakresie i uwzględnienia w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.