Z kontroli wynika, że samorządy przeznaczają do sprzedaży głównie lokale w gorszym stanie technicznym, wymagające remontów i dużych nakładów, przez co pozbywają się w ten sposób obciążeń finansowych. Pierwszeństwo w ich nabywaniu mają wynajmujący je lokatorzy. Bonifikaty udzielane na zakup tych mieszkań, w zależności od stanu technicznego i stopnia dewastacji, sięgają nawet 99%. Miasta prawidłowo realizują procedurę sprzedaży, wyliczają ceny oraz należne kupującym bonifikaty. Znaczącą poprawę widać zwłaszcza w tych 14, które NIK kontrolowała w roku 2010. Podczas obecnej kontroli NIK stwierdziła jednak przypadki łamania ustawy o gospodarce nieruchomościami polegające m.in. na: domaganiu się od potencjalnego nabywcy zaliczki na pokrycie kosztów wyceny lokalu, a także nieskutecznej windykacji bonifikat podlegających zwrotowi w przewidzianych prawem przypadkach (jeśli nabywca sprzedał mieszkanie przed upływem pięciu lat od zakupu osobie niespokrewnionej). W wyniku kontroli NIK zobowiązała burmistrzów i prezydentów miast do występowania z niezwłocznym żądaniem, w tym również na drodze sądowej, zwrotu udzielonych bonifikat we wszystkich ustawowo uzasadnionych przypadkach.

(www.nik.gov.pl)