Który z organów (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego czy starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej) jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli czy tymczasowy obiekt postawiony na podstawie zgłoszenia na 120 dni został po tym okresie rozebrany bądź przestawiony w inne miejsce?


Jakie są procedury zmuszające inwestora do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce takiego obiektu po upływie 120 dni?

Odpowiedź

Tymczasowy obiekt budowlany postawiony zgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., jednak nierozebrany lub nieprzeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie jest obiektem budowlanym, którego budowa została zwolniona przez ustawodawcę z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.


Przyjąć w takim przypadku należy, że wskutek braku rozebrania bądź przeniesienia takiego obiektu w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy, inwestor pozbawia obiekt cechy uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud. i prowadzi do przekształcenia takiego obiektu w obiekt, który wymagał uzyskania pozwolenia na budowę.


W konsekwencji, taki obiekt należy uznać za wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, co stanowi samowolę budowlaną skutkującą obowiązkiem zastosowaniem przepisu art. 48 pr. bud.


Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie przedmiotowej samowoli budowlanej będzie właściwy organ nadzoru budowlanego (tj. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego). Organ ten zobowiązany jest do nakazania rozbiórki przedmiotowego obiektu lub przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego, zgodnie z art. 49-49 pr. bud.


W przypadku gdy brak jest podstaw legalizacji obiektu i wydana została decyzja nakazująca rozbiórkę, brak wykonania takiej decyzji prowadzić będzie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. W ramach takiego postępowania zastosowane mogą być w szczególności: grzywna w celu przymuszenia oraz wykonanie zastępcze. Wykonanie zastępcze prowadzi wprost do celu egzekucji tj. wykonania nakazu rozbiórki. Obowiązek ciążący na zobowiązanym wykonuje inny podmiot, jednak na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .