Z obowiązku kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a prawa budowlanego, zwolnieni są jedynie właściciele (i zarządcy):
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków zagrodowych i letniskowych,
b) obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 pr. bud., w którym chodzi o obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, wolno stojące budynki gospodarcze, w tym wiaty, altany, przydomowe oranżerie o powierzchni zabudowy do 25 m2 i nie więcej jak 2 obiekty na 500 m2 powierzchni działki; zwolnieni są także właściciele altan i obiektów gospodarczych w rodzinnych ogrodach działkowych (do 25 m2 zabudowy w miastach i do 35 m2 poza granicami miast i przy wysokości do 5 m przy stromych dachach i do 4 m przy dachach płaskich) oraz właściciele:
- wiat przystankowych i peronowych,

- budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2 (bieżące zaplecze kolei),
- wolno stojących kabin telefonicznych, szaf, słupków telekomunikacyjnych,
- parkometrów z własnym zasilaniem,
- tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki (lub przeniesienia) przed upływem 120 dni.

Podkreślenia wymaga to, że wymieniony wyżej katalog dotyczy zwolnienia z obowiązku przeprowadzania kontroli stanu technicznego - wyłącznie w zakresie przeglądu okresowego (rocznego) elementów budynku i budowli oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu budowlanego, nałożonego przepisem art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a pr. bud. W pozostałym zakresie kontrole okresowe są wymagalne także w odniesieniu do ww. obiektów budowlanych, budynków i budowli.

Więcej na ten temat znajdziesz w książce Eugenii Śleszyńskiej "Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku. Prawo, praktyka, orzecznictwo".