Odpowiedź: podatnik nie tylko nie musi rejestrować się jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale nie może tego uczynić (jest już bowiem zarejestrowany jako taka osoba).

Uzasadnienie: jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Jak jednocześnie stanowi art. 4 ust. 2 u.s.d.g., za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Brzmienie tych przepisów oznacza, że spółki jawne nie są przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami są wspólnicy tych spółek. A zatem podatnik rejestrując działalność w celu przystąpienia do spółki cywilnej musiał zarejestrować się jako przedsiębiorca, tj. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że osoba fizyczna nie może być dwukrotnie zarejestrowana jako przedsiębiorca. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji podatnik nie tylko nie musi rejestrować się jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale nie może tego uczynić (jest już bowiem zarejestrowany jako taka osoba).