Trybunał Konstytucyjny, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, zbadał konstytucyjność art. 73 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Przepis przewidywał termin zawity (nieprzywracalny) na składanie wniosków w sprawie odszkodowań za grunty przejęte przed laty pod drogi publiczne. Upływał on 31 grudnia 2005 r. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż jednak trafiają skargi od osób, które dopiero teraz dowiadują się, że mogły się domagać odszkodowania. Według rzecznika, wprowadzenie nieprzywracalnego terminu do złożenia wniosku o odszkodowanie, w sytuacji gdy organy administracji publicznej nie są zobowiązane przed tym terminem do wydania orzeczenia potwierdzającego przejście prawa własności na Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, narusza konstytucję. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił zdania rzecznika. Uznał, że ustawodawca dostatecznie umożliwił zgłoszenie i realizację roszczenia odszkodowawczego. Uprawnieni mieli wystarczająco dużo czasu (5 lat), by z nich skorzystać (K 20/09).
Źródło: Rzeczpospolita, 20 maja 2011 r., Renata Krupa-Dąbrowska

Data publikacji: 23 maja 2011 r.