Umowę na dofinansowanie podpisano 17 października 2017 r. podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Projekt o całkowitej wartości 472 782 284,10 zł, będzie dofinansowany kwotą 241 237 943,30 zł w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” będzie realizowana w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku, czego efektem będzie polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiające przyłączenie 10 207 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, zapewnienie dostaw wody pitnej o odpowiedniej jakości i poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej.

Planuje się osiągnięcie niezawodnego i w pełni efektywnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w tym aspekcie zasilania w energię oraz przeróbki osadów (ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 14,30 tys. Mg/rok). W tym celu konieczne będzie wybudowanie 126 km i przebudowanie 6,69 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości 2,70 km.

Unijne pieniądze – w ramach tego kompleksowego przedsięwzięcia – przeznaczone będą również na przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych (Centralnej i Lewobrzeżnej), modernizację stacji uzdatnia wody „Wiśniowa” oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Przedsięwzięcie stanowi kolejny, VI etap kompleksowego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”, realizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013. Dotychczas (w ramach etapów I-V) wypłacono dofinansowanie w sumę ok. 440 mln zł, które zostały przeznaczone m.in. na budowę 200 km nowej kanalizacji i modernizację kolejnych 50 km. Dzięki wsparciu unijnemu zmodernizowano już trzy oczyszczalnie ścieków (Centralną, w Borówcu i w Mosinie) i stację uzdatniania wody w Mosinie. Wybudowano także 4 km sieci wodociągowej i dodatkowe 16 km poddano modernizacji. Projekt przyczynił się do podłączenia 35 788 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.

Opracowanie: Maria Pietkiewicz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, 18 października 2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami