Mieszkańcy skarżą się na hałas dobiegający z toru próbnego pojazdów mechanicznych, podczas przeprowadzanych (w niedziele) wyścigów samochodowych. Tor prób należy do jednego z producentów samochodów i jest przez niego wykorzystywany do testowych przejazdów - taka działalność nie wzbudza zastrzeżeń. Jednak zarządca toru w niektóre dni wolne i święta, na podstawie umów użyczenia, udostępnia przedmiotowy tor Automobilklubowi, który w te dni organizuje wyścigi samochodowe. Tor jest zlokalizowany ok. 60 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, stąd istnieje możliwość negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. Na kogo w takim przypadku należy nałożyć obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego? Kto jest stroną takiego postępowania?
Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Zgodnie z art. 3 ust. 31 p.o.ś., przez prowadzącego instalację rozumie się podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.
W sytuacji, gdy instalacja (w tym przypadku tor) wynajmowana jest innym podmiotom, nie oznacza to, że automatycznie uzyskują one tytuł prawny do władania tą instalacją, który ma dużo szersze znaczenie od użyczenia w konkretnym celu (np. wprowadzanie zmian w instalacji, uzyskanie wymaganych pozwoleń, badań i pomiarów).
Nie są rzadkie przypadki, gdy całe obiekty z instalacjami wynajmowane są różnym podmiotom w różnych celach (np. stadiony, hale itp.). Nie oznacza to, że każdorazowo podmioty te otrzymują tytuł prawny do władania instalacją.
Mając powyższe na uwadze, moim zdaniem, obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego należy nałożyć na zarządcę toru.
Inna sytuacja miałaby miejsce, gdyby użyczenie miało charakter trwały z przejęciem wszystkich praw i obowiązków związanych z eksploatacją instalacji (obiektu).
Dodatkowo w przypadku uciążliwości hałasowych decyzja określająca dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dotyczy zakładu, a nie instalacji (art. 115a p.o.ś.). Zgodnie z art. 3 ust. 48 p.o.ś., przez zakład rozumie się jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami. W analizowanym przypadku automobilklub nie wynajmuje całego zakładu, a tylko tor (instalację).

Marek Gall