Pytanie
Na jaki okres należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, jeżeli właściciel urządzeń kanalizacyjnych wydał zgodę na okres krótszy niż 4 lata, tj. na 4 miesiące?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Regulacja wynikająca z art. 127 ust. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) – dalej pr. wod., określa maksymalny 4 letni okres wydawania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego wprowadzania do wód lub do cudzych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Należy jednocześnie podkreślić, iż specyficzne postępowanie dotyczące pozwolenia wydawanego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod. de facto dotyczy wprowadzania tego rodzaju ścieków do cudzych urządzeń kanalizacyjnych. Zatem, zgoda właściciela tych urządzeń jest tu istotna, co potwierdza wymóg wynikający z art. 131 ust. 3 pr. wod. Dzięki temu organ prowadzący to postępowanie ma dowód, iż właściciel świadomie zgodził się na przyjmowanie do swojej infrastruktury, w danym okresie, ścieków zawierających określone rodzaje zanieczyszczeń. Trudno zająć jednoznaczne stanowisko w analizowanym przypadku, gdyż jest to rola organu oceniającego całość materiału dowodowego, w tym przede wszystkim zawartości wniosku strony. Tym niemniej wydaje się, że organ ten powinien wziąć pod uwagę fakt, że zainteresowany zakład uzyskał zezwolenie na przyjmowanie jego ścieków jedynie na 4 miesiące, co oznacza, iż poza tym okresem nie będzie miał formalnej zgody na korzystanie z tej infrastruktury. Czyli po tym czasie w rzeczywistości zakład nie mógłby realizować uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, chyba, że wskaże inne alternatywie rozwiązanie w zakresie odbioru swoich ścieków przemysłowych (np. inna kanalizacja, stacja zlewna) również potwierdzone zgodą właścicieli tych urządzeń.
Ewa Piętowska