– Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późn. zm.) – art. 53a. przewiduje kary pieniężne, wymierzane w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, które wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej należy uwzględnić stopień szkodliwości czynu, w szczególności zakres naruszeń, ilość odpadów, rodzaj stwarzanego zagrożenia dla środowiska oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów o odpadach.

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) reguluje zagadnienia związane z karami nakładanymi na przedsiębiorców w sytuacji, gdy nie wywiążą się oni z obowiązków nałożonych na nich jej przepisami, przewidując system kar za ich niewypełnienie. Kary pieniężne wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska w drodze decyzji.
Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w szczególności masę sprzętu, którą wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu. Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) również przewiduje system kar, które wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Ustalając wysokość kar pieniężnych uwzględnia się przede wszystkim stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. Kary pieniężne wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 9 lutego 2012