Sejm, za zgodą Senatu, powołał Mirosława Wróblewskiego na Prezesa UODO w połowie stycznia. Wróblewski był rekomendowany na to stanowisko przez klub KO, jego kontrkandydatem był Jakub Groszkowski, dotychczasowy zastępca Prezesa UODO, rekomendowany przez PiS.

Mirosław Wróblewski  jest absolwentem studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 100 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

W latach 2007–2024 był pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełnił funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego. Były Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Mirosław Wróblewski był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) na kadencję w latach 2012-2017. W 2012 r. wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetowej Agencji, a w 2014 r. wybrany przez zarząd do 4-osobowego Executive Committee w Agencji.

W latach 2009–2010 był koordynatorem zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE. Wielokrotnie brał udział w przygotowaniu stanowisk oraz reprezentował RPO w postępowaniach sądowych, przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz).

 

Zgodnie z przepisami, kadencja prezesa UODO trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie kadencje.

Prezes urzędu może zostać odwołany przed upływem kadencji, wyłącznie w przypadku, gdy:

  1. zrzekł się stanowiska;
  2. stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 
  3. sprzeniewierzył się ślubowaniu;
  4. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
  5. został pozbawiony praw publicznych.