- Nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich krajów, aby przeciwdziałać suszy i niedoborowi wody. Należy dostosować instrumenty do lokalnych warunków. Europa powinna pamiętać również o Afryce, w której problem braku wody będzie odczuwany coraz dotkliwiej - w przyszłości może to prowadzić do konfliktów, których konsekwencje będzie ponosiła również Unia Europejska - mówił wczoraj wiceminister środowiska Mariusz Gajda w trakcie dwudniowego nieformalnego spotkania ministrów UE ds. środowiska i klimatu w Bratysławie.

Pierwszy dzień obrad zdominowały kwestie związane z gospodarką wodną. Dyskusja dotyczyła m.in. najważniejszych kwestii związanych z przeciwdziałaniem zjawisku suszy.

Minister podkreślał, że Polska ma o wiele niższe niż średnia w Europie zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca. Już susza w 2015 roku pokazała, że bez poważnych zmian w gospodarowaniu najważniejszym zasobem dla kraju nie mamy szans na zaspokojenie wszystkich potrzeb gospodarki. Nowe prawo wodne, które powstaje w Ministerstwie Środowiska, wprowadza opłaty za pobór wody do celów przemysłowych. Obowiązek ten nakłada na Polskę Ramowa dyrektywa wodna.

- Porządkujemy w Polsce gospodarkę wodną, aby zapewnić odpowiednią ilość wody dla mieszkańców i wszystkich sektorów gospodarki - podkreślił minister Gajda. - Musimy ograniczyć ryzyko suszy. Dlatego niezbędne jest bilansowanie dostępu do wody, wprowadzenie opłat za jej bezzwrotne zużywanie oraz za zagwarantowanie dostępu do niej. Wprowadzenie opłat ma pomóc zmotywować użytkowników do jej oszczędzania. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na wprowadzanie działań, które poprawią stan wód, zmniejszą ryzyko powodziowe i poprawią retencję w skali krajowej.

Minister Gajda podkreślił, że podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom suszy w Polsce są plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy. Opracowuje je, zgodnie z ustawą - Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wśród działań zaproponowanych w planach znajdują się m.in.: zwiększanie retencji leśnej, budowa zbiorników retencyjnych, oraz wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie.

Ponadto ministrowie wymienili się doświadczeniami z realizacji postanowień dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Rozmawiali także o wynikach konsultacji społecznych planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 12 lipca 2016 r.