Małymi podatnikami na gruncie VAT są przede wszystkim podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Ponadto małymi podatnikami na gruncie VAT są podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
Pamiętaj!
Małymi podatnikami na gruncie VAT są przede wszystkim podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.
 
 
Wskazane limity wyrażone są w euro, a więc konieczne jest ich przeliczanie na złote. Dla każdego roku dokonuje się tego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Dla 2015 r. limity dotyczące małych podatników wynoszą odpowiednio 5.015.040 zł (1.200.000 euro × 4,1792 zł) oraz 188.064 zł (45.000 euro × 4,1792 zł). A zatem w 2015 r. małymi podatnikami są:
• podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2014 r. 5.015.040 zł, oraz
• podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2014 r. 188.064 zł.
 
 
Przykład 1.
Wartość sprzedaży podatnika świadczącego usługi budowlane wyniosła w 2014 r. 3.402.321 zł. W 2015 r. podatnik ten ma status małego podatnika.
Podkreślić należy fakt, że status małego podatnika przysługuje przez cały rok – brak jest przepisów przewidujących utratę statusu małego podatnika w trakcie roku podatkowego. W konsekwencji przekroczenie przez wartość sprzedaży brutto limitu obowiązującego w danym roku nie skutkuje utratą statusu małego podatnika w trakcie roku (powoduje jednak utratę możliwości stosowania kasowej metody rozliczania podatku VAT – zob. punkt 2.2 Wybór, rezygnacja oraz utrata prawa do metody kasowej). Status ten może zostać utracony dopiero z dniem 1 stycznia kolejnego roku.
Pamiętaj!
Status małego podatnika przysługuje przez cały rok.
Nie zawsze jednak w przypadkach takich dochodzi do utraty statusu małego podatnika. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której limit obowiązujący w kolejnym roku będzie wyższy od obowiązującego w roku poprzednim, co spowoduje, że podatnik w kolejnym roku nadal będzie miał status małego podatnika.
Przykład 2.
Wartość sprzedaży podatnika w 2012 r. wyniosła 3.200.321 zł, a więc w 2013 r. był on małym podatnikiem. Z kolei w 2013 r. wartość sprzedaży podatnika wyniosła 4.953.213 zł, a więc więcej niż obowiązujący dla 2013 r. limit (4.922.000 zł). Mimo to z początkiem 2014 r. podatnik nie utracił statusu małego podatnika, gdyż małymi podatnikami w 2014 r. byli przede wszystkim podatnicy, u których wartość sprzedaży brutto w 2013 r. nie przekroczyła 5.067.600 zł.
Może się również zdarzyć sytuacja odwrotna, tj. status małego podatnika może utracić podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w poprzednim roku nie przekroczyła limitu. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli limit, od którego zależny jest status małego podatnika, ulegnie w danym roku zmniejszeniu.
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy