Czy mianem instalacji można nazwać sorter i linie sortownicze, zlokalizowane na terenie jednego zakładu?

Służą one do prowadzenia działalności polegającej na sortowaniu i konfekcjonowaniu przywiezionych z zagranicy kartonów ubrań, które za pomocą ww. sortera i linii sortowniczych przepakowywane są do plastikowych pojemników.


Odpowiedź:

Definicja instalacji została zawarta w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – dalej p.o.ś.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym jej brzmieniem, pod pojęciem instalacji rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, a także budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

O tym, czy w analizowanym przypadku sorter i linie sortownicze, zlokalizowane na terenie jednego zakładu będą traktowane jak instalacja, nie będzie zatem bezpośrednio decydowało ich przeznaczenie, ale przede wszystkim fakt, czy stanowią one układ stacjonarny oraz, czy ich eksploatacja może spowodować emisję, definiowaną jako wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje lub energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje, czy pola elektromagnetyczne.

Niestety ustawa p.o.ś. nie definiuje pojęcia stacjonarny, co prowadzi do licznych nadinterpretacji, nieścisłości, a w praktyce często stanowi przyczynę sporu strony starającej się o uzyskanie decyzji administracyjnej z właściwym organem ochrony środowiska. W wyjaśnieniu Ministerstwa Środowiska, sygn. DOŚ-021-02/01 łk z dnia 14 listopada 2001 r., wskazuje się na potoczne znaczenie pojęcia "stacjonarny" tj. za Słownikiem języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1992 T. III s. 313 - nie zmieniający miejsca położenia, pozostający na miejscu. W wyjaśnieniu wskazano, że pod pojęciem stacjonarnego urządzenia technicznego lub zespołu urządzeń, należy rozumieć urządzenie (zespół urządzeń), które ze względu na swój charakter przeznaczone jest do użycia w określonym miejscu i w ramach jego zwykłej eksploatacji pozostaje ono w jednym miejscu (nie następują zmiany jego położenia). Mając na uwadze przywołane wyjaśnienia, w celu dokonania jednoznacznej klasyfikacji sortera i linii sortowniczej jako instalacji, należałoby dokonać ich oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów.