Odpowiedź: nie, w bilansie sporządzonym na dzień likwidacji działalności prowadzonej w formie osoby fizycznej nie ma co do zasady możliwości wyceny posiadanych składników majątkowych według ich wartości rynkowej, chyba że zgodnie z zasadą ostrożności wartość ta jest niższa od dotychczasowej wartości księgowej posiadanych składników majątkowych.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) w przypadku, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, a ma to miejsce m.in. w przypadku likwidacji jednostki, to wyceny aktywów dokonuje się według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, o ile nie są one wyższe od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (czyli od ich dotychczasowej wartości księgowej). Reasumując w momencie likwidacji działalności jednostka nie ma prawa do wykazania w bilansie składników majątku trwałego w wartościach wyższych od ich dotychczasowych wartości księgowych. Wyjątkiem w tym względzie są składniki majątkowe, które w normalnych warunkach, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, wyceniane są w jednostce według wartości rynkowych (np. inwestycje długoterminowe). W ust. 2 przytoczonego przepisu stwierdza się, że opisane metody wyceny obowiązują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana.