Spółka złożyła wniosek o o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew. Określiła w nim między innymi gatunek oraz liczbę drzew (511 sztuk) objętych wnioskiem, przyczynę żądania oraz dołączyła operat szacunkowy zawierający szczegółowe dane. W toku postępowania wniosek nie został zmieniony.

Organ I instancji orzekł o zezwoleniu na wycięcie 550 sztuk drzew na działce spółki. Spółka zarzuciła, iż zezwoleniem objęta została nadmierna ilość drzew.


WSA przypomniał, iż wszczęcie postępowania opartego na zasadzie skargowości wymaga wyraźnego wniosku strony, a prowadzenie takiego postępowania bez tego wniosku pozostaje w kolizji z prawem. W rozpatrywanej sprawie kwestie w przedmiocie postępowania o zezwolenie na wycięcie drzew zostały uregulowane w art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). WSA podkreślił, iż tam, gdzie przedmiot żądania został określony we wniosku wszczynającym postępowanie, także rozstrzygnięcie organu winno obejmować wyłącznie przedmiot sprawy sformułowany w żądaniu zgłoszonym przez stronę. Ta zasada przy postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów pozostaje szczególnie istotna, ze względu na przedmiot postępowania, a w szczególności cele omawianej regulacji.


Zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów jest wyjątkiem od reguł zachowania drzew jako elementu przyrody podlegającego ochronie prawnej. Zatem winno być ściśle rozumiane i stosowane. W świetle art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody inwentaryzacja złożona jako załącznik do wniosku o zezwolenie na wycięcie jest elementem składowym wniosku. Jest wiążąca dla organu w zakresie oceny, czy taki zakres ingerencji pozostaje uzasadniony. Liczba podlegających zezwoleniu drzew w żadnym razie nie może być orientacyjna. Zdaniem WSA organ uprawniony jest do orzekania wyłącznie w granicach objętych wnioskiem – po sprawdzeniu zasadności żądania. Ta zasada oraz regulacja art. 61 § 1 k.p.a. została złamana zaskarżoną decyzją w sytuacji wniosku obejmującego 511 drzew niezmienionego przez stronę inicjującą postępowanie, zaś udzielenia zezwolenia na wycięcie 550 sztuk drzew.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 10 października 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 356/13, nieprawomocny