Czy kopię decyzji o pozwoleniu na budowę należy przekazywać do właściwego urzędu gminy w dwóch egzemplarzach?

Jeden dla organu właściwego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 38 Prawa budowlanego) a drugi organowi właściwemu ds. podatku od nieruchomości (§ 6 rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2061)?


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) decyzję o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061) organy administracji architektoniczno-budowlanej są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, do nieodpłatnego przekazywania informacji, w formie kopii wydanych przez te organy m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest również wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dlatego też, jakkolwiek nakazy przekazywania organowi gminy decyzji o pozwoleniu na budowę wynikają z dwóch odmiennych aktów prawnych, wystarczające jest przesłanie jednego egzemplarza decyzji o pozwoleniu na budowę do urzędu gminy. Działając w ten sposób starosta wypełni nałożone na niego obowiązki wynikające zarówno z ustawy, jak i z rozporządzenia.