Sieć Obywatelska Watchdog Polska wystąpiła do spółki TVP o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej kwoty wydatków spółki na zorganizowanie imprezy sylwestrowej w latach od 2015 do 2017. A także - o przekazanie skanów umów dotyczących organizacji tych imprez.

 

Majątek publiczny telewizji

Zgodnie z art. 4 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępniania informacji są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, dysponujące majątkiem skarbu państwa. TVP SA niewątpliwie takim majątkiem dysponuje, a także wykonuje zadania publiczne tzw. misję.

Czytaj: WSA: Zima przeszkodziła w niezwłocznym udzieleniu informacji publicznej>>

TVP decyzją z 28 lutego 2018 r. odmówiła odpowiedzi na pytania powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.  Obowiązek ten może podlegać ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2).

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione >

Uchylenie decyzji o odmowie

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska wystąpiło więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na decyzję TVP. Po raz pierwszy rozpatrując sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 września 2018 r.  uznał skargę stowarzyszenia za zasadną, z przyczyn proceduralnych. Zdaniem sądu - stwierdził, że odpowiedź spółki nie odpowiada regułom kodeksu postępowania administracyjnego. Co więcej - spółka niewystarczająco uzasadniła odmowę udzielenia informacji publicznej.

Zobacz procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

TVP ponownie zajęła się sprawą i 13 lipca 2019 r. ponownie odmówiła udzielenia informacji o kosztach imprez sylwestrowych.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Znów Fundacja Sieć Obywatelska zwróciła się do sądu o zbadanie prawidłowości decyzji. Przed sądem pełnomocnik Telewizji radca prawny Bartłomiej Braun powtórzył argumentację, że ujawnienie informacji o zawartych umowach z kontrahentami i kosztach wydarzenia osłabiłoby pozycję TVP, a wzmocniło inne komercyjne stacje telewizyjne, które mogłyby podnosić stawki dla wykonawców.

Ponadto spółka TVP nadała klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa kontraktom z organizatorami.

Czytaj: WSA: TVP nie chce ujawnić, ile zarabiają dziennikarze Wiadomości>>

Pełnomocnik Sieci Obywatelskiej radca prawny Adam Kuczyński replikował:  TVP w decyzji posługuje się ogólnikami, chce zwiększyć oglądalność, by zyskać reklamy, ale część pieniędzy otrzymuje od skarbu państwa. A ostatnio Sejm uchwalił 2 mld zł dotacji - stwierdził.

Czytaj w LEX: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych >

WSA nakazuje udostępnić dane

Sąd I instancji nakazał ujawnić dane o łącznych kosztach imprez sylwestrowych. Natomiast umowy zawarte z kontrahentami Telewizji uznał za tajemnicę spółki prawa handlowego, zatem skanów nie trzeba ujawniać. Dlatego, że warunki przygotowania audycji, wynagrodzenia wykonawców i koszty mogą zakłócić konkurencję rynkową.

Jednak, jak stwierdziła sędzia Izabela Głowacka-Klimas, łączna kwota imprezy sylwestrowej nie wpłynie na kondycję finansową TVP. Podanie sumy wydatków do publicznej wiadomości nie pozwoli oszacować, jaki jest budżet spółki.

WSA podkreślił, że decydujące jest, iż TVP korzysta z pieniędzy publicznych, czyli podatników i wykonuje zadania publiczne.

Sygnatura akt II SA/Wa 2200/19, wyrok z 5 lutego 2020 r.

Czytaj w LEX: Koszty udostępnienia informacji publicznej >