Pytanie:
Zakład ubiega się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki dla potrzeby nawodnień rolniczych w wysokości 0,09% przepływu SNQ. Wnioskodawca oświadczył, iż nie planuje zabudowy stałych urządzeń do poboru wody, a w nurcie rzeki umieszczony będzie wyłącznie kosz ssawny demontowany po zakończeniu nawadniania. Czy wskazane urządzenie do poboru wody stanowi urządzenie wodne? Czy organ powinien wydać pozwolenie na budowę urządzenia wodnego? Czy organ może zobowiązać podmiot do badania wody przynajmniej raz w roku? Jeśli tak, to jakie parametry wody powinny zostać poddane badaniom? Czy przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga uzyskania zezwolenia z zakazów wykonywania czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 88l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

Odpowiedź:
Ujęcie wody niezależnie od tego czy jest urządzeniem na stałe związanym z gruntem czy, też jest urządzeniem przenośnym, instalowanym okresowo, jest urządzeniem służącym do korzystania z wód, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d pr. wod., zatem stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 3 pr. wod. wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Umieszczenie kosza ssawnego w nurcie rzeki wymaga ustalenia jego lokalizacji oraz określenia sposobu jego umocowania do dna czy brzegów rzeki. Nie można również wykluczyć potrzeby wykonania w miejscu umieszczenia kosza ssawnego np. ubezpieczenia dna rzeki, w celu zabezpieczenia przed rozmywaniem dna lub powstaniem innych szkód. Jeżeli wnioskodawca nie wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, to w myśl art. 192 pr. wod. będzie działał bez pozwolenia wodnoprawnego i będzie podlegał karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 132 ust. 4 pkt 4 pr. wod., zakres i częstotliwość wykonywania analiz pobieranej wody powinien być określony w operacie wodnoprawnym, stosownie do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Jeżeli takie informacje nie zostały w operacie określone, to należałoby wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w tym zakresie, lub uzasadnienia dlaczego taki wymóg nie został uwzględniony.

Decyzja zwalniająca, o której mowa w art. 88l ust. 2 pr. wod., jest wymagana w przypadku robót realizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Z pytania nie wynika, co ma być zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zatem trudno określić czy decyzja zwalniająca jest wymagana.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami