Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź


Kontrolą przeprowadzaną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. należy więc również objąć ściany konstrukcyjne w lokalach mieszkalnych, których użytkownicy zgłaszają pęknięcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 pr. bud. "obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów". Z treści tego przepisu wynika, że kontroli podlega m.in. stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu. Ustawodawca nie doprecyzował jakie elementy obiektu podlegają kontroli w tym zakresie. Oznacza to, że kontroli należy poddać cały obiekt, a w szczególności te jego części, których stan budzi wątpliwości użytkowników. Kontrolą taką należy więc również objąć ściany konstrukcyjne w lokalach mieszkalnych, których użytkownicy zgłaszają pęknięcia.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .