Odpowiedź: przepisy przewidują maksymalny czas kontroli w roku u danego przedsiębiorcy. W tym przypadku, kontrola nie jest możliwa w razie przekroczenia tych limitów, ale z uwzględnieniem przewidzianych wyjątków.
Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 za późn. zm.) - dalej u.s.d.g. nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Od tej zasady są jednak wyjątki, nie dotyczy to sytuacji, gdy:
1) ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,
3) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,
5) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu,
6) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej,
7) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Jeśli więc w tym przypadku występuje jedna w powyższych okoliczności, jest możliwe prowadzenie kilku kontroli jednocześnie.
Co istotne jednak, przepisy przewidują też maksymalny czas trwania wszystkich kontroli w skali roku. Jak wynika z art. 83 ust. 1 u.s.d.g., czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:
1) mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych,
2) małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych,
3) średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych,
4) pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.
Prowadzenie kontroli w danym roku kalendarzowym u przedsiębiorcy jest więc możliwe z uwzględnieniem wymienionych limitów czasowych.
Warto też dodać, że zgodnie z art. 84 u.s.d.g., przepisów art. 82 i art. 83 u.s.d.g. nie stosuje się wobec działalności przedsiębiorców w zakresie objętym:
1) nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.),
2) nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności.