Przedstawione w projekcie rozporządzenia propozycje zmian i uzupełnień mają na celu przede wszystkim dostosowanie dotychczasowych przepisów rozporządzenia do obowiązujących obecnie innych przepisów prawa (np. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, gospodarce nieruchomościami i własności lokali a także rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007). Ponadto nowelizacja ma zapewnić harmonizację zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z innymi zbiorami danych, zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b Prawa geodezyjnego i kartograficznego, oraz ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji gruntów i budynków oraz logicznych modeli tych baz, i stworzenia przez to warunków do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, oraz wykonania obowiązków, dotyczących zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
Inne cele tej nowelizacji to doprecyzowanie zasad zaliczania gruntów do rodzajów użytków gruntowych, dostosowanie systematyki grup i podgrup rejestrowych do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozszerzenie zakresu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją o dane dotyczące gleboznawczych klas gruntów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 17 lipca 2012 r.