Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego
 
Czy prowadzenie dokumentacji księgowej dla szwagra w sposób nieodpłatny rodzi konsekwencje podatkowe lub inne?
 
Odpowiedź
W sytuacji przedstawionej w pytaniu przedsiębiorca, któremu będzie prowadzona nieodpłatnie księgowość uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, skorzysta on jednak z przedmiotowego zwolnienia od podatku.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., do przychodów zalicza się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (obliczonych  zgodnie z art. 11 ust. 2-2b u.p.d.o.f.), z zastrzeżeniem zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.
Wspomnianym zwolnieniem objęto wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.
Do grup tych zalicza się:
1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
Oznacza to, że w tym przypadku szwagier uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przedmiotowo zwolniony od podatku.
Ważne! Zwolnienie to nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., tj. działalności wykonywanej osobiście (art. 21 ust. 20 u.p.d.o.f.).