Komitet Regionów o planowanym przeglądzie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany przegląd dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie bierze pod uwagę dodatkowych obciążeń finansowych i administracyjnych, jakie spadną na samorządy lokalne w UE - ostrzega Komitet Regionów (KR). Propozycja Komisji Europejskiej, której celem jest przegląd przepisów z zakresu OOŚ w przypadku dużych projektów, zdaniem Komitetu musi być bardziej elastyczna. Ponadto nie uwzględnia ona w wystarczającym stopniu różnorodnych procedur planowania w państwach członkowskich.

Dyrektywa nr 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (OOŚ) nakłada obowiązek monitorowania wpływu na środowisko wszystkich dużych projektów rozwojowych już na etapie planowania. Przedstawiona przez Komisję propozycja przeglądu dyrektywy stanowiła przedmiot opinii marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy (PL/PPE), którą KR przyjął na sesji plenarnej w zeszłym tygodniu.

Sprawozdawca podkreślił, że władze lokalne i regionalne odgrywają zasadniczą rolę w zarządzaniu procesem udzielania zezwolenia na realizację projektu. Wyraził jednak obawy, że nowe zmiany znacznie zwiększą koszty oraz nałożą dodatkowe obciążenia administracyjne na władze lokalne i regionalne.

W opinii poparto ustalanie zakresu oceny projektów, lecz w przeciwieństwie do propozycji Komisji stwierdzono, że nie powinno mieć ono charakteru obligatoryjnego ze względu na dodatkowe koszty, które spadną na wykonawcę i organ lokalny. Sprawozdawca poparł również ustalenie minimalnego, 30-dniowego terminu konsultacji społecznych, lecz jego zdaniem należy unikać wyznaczania maksymalnych terminów, które powinny być ustalane przez rządy krajowe. Zwrócił także uwagę, że niezbyt realistyczne jest przygotowanie konkretnych harmonogramów wdrażania OOŚ przez władze lokalne, szczególnie w odniesieniu do złożonych projektów. W dłuższej perspektywie mogłoby to negatywnie wpłynąć na normy środowiskowe. Odnotował też, że przegląd dyrektywy w sprawie OOŚ musi lepiej wyważyć interesy wykonawców i społeczeństwa oraz wezwał do przeznaczenia dodatkowych zasobów na zwiększenie potencjału władz lokalnych i regionalnych.

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.