Konsultacje, które potrwają do 15 marca 2015 r., dotyczą zmian dyrektywy 2003/87/WE z 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE zmienionej dyrektywą z 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L140 z 05.06.2009, str. 63) na okres po 2020 r.

Konsultacje społeczne koncentrują się na kilku kwestiach dotyczących realizacji celu redukcji emisji o co najmniej 40% w roku 2030 w porównaniu do roku 1990, tj. dotyczą: bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla przemysłu, utworzenia funduszu modernizacji i innowacji oraz darmowego przydziału uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej w niektórych państwach członkowskich.

Informacje na temat konsultacji dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm, na której udostępniono kwestionariusz online.

 

(www.mos.gov.pl)