Kierunek rekultywacji może zostać zmieniony także już po zakończeniu prac rekultywacyjnych, pod warunkiem, że kierunek przeprowadzonej rekultywacji, jakkolwiek niezgodny z kierunkiem ustalonym w decyzji rekultywacyjnej wydanej w trybie art. 20 i nast. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), nie jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Organ może przychylić się do wniosku, ale nie musi, szczególnie gdy zmiana kierunku była niczym nieuzasadniona.


Uzasadnienie:

Kierunek rekultywacji może być zmieniony przed wydaniem decyzji o zakończeniu rekultywacji. Pomiot, który rekultywacje przeprowadził musi w tej sprawie wystąpić z odrębnym wnioskiem. Warunkiem pozytywnej decyzji jest ustalenie, że rekultywacja gruntu została wykonana prawidłowo, a kierunek rekultywacji nie jest sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś zdegradowanym lub zdewastowanym gruntom przywrócono wartość użytkową.