Pytanie:
Firma zamierza dokonywać poboru wód podziemnych na potrzeby przemysłowe. Na zakupionej działce znajduje się studnia głębinowa, tzn. jest otwór i rura w ziemi. Z udzielonych informacji wynika, że ujęcie to jest "stare" i nie ma żadnej dokumentacji (ani dokumentacji hydro, ani pozwolenia wodnoprawnego).

Czy w takim przypadku będzie potrzebna legalizacja studni i dopiero później pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z tej studni? Czy legalizacji urządzenia wodnego można dokonać w jednej decyzji z pozwoleniem na szczególne korzystanie z wód, tzn. w pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód z tej studni?

Co należy rozumieć przez pojęcie "obiekt służący do ujmowania wód podziemnych"? Czy dopiero wykonanie obudowy tego otworu studziennego i zamontowanie w nim pompy do poboru wody sprawi, że ta studnia stanie się "urządzeniem wodnym"?

Odpowiedź:
Z pytania wynika, że na działce znajduje się nie urządzenie wodne (ujęcie wód podziemnych), ale otwór wiertniczy. Do czasu, kiedy ten otwór nie zostanie przystosowany do pełnienia roli ujęcia wód (nie zostanie zamontowany osprzęt służący do poboru wody i ewentualnie wykonana jego obudowa), taki otwór nie jest ujęciem wód podziemnych.
W przedstawionej sytuacji nie widzę zatem potrzeby wydawania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, natomiast wnioskodawca powinien złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych (tj. na wykonanie obudowy i zamontowanie osprzętu) oraz na szczególne korzystanie z wód.

Stosownie do art. 131 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469), do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych trzeba dołączyć dokumentację hydrogeologiczną, opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196).