1. Ustal czy jesteś zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-UE?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że do składania deklaracji VAT-UE zobowiązani są podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych – art. 100 ust. 1 u.p.t.u. Dlatego też, po pierwsze należy ustalić w jakich wypadkach podmiot dokonujący określone czynności powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.
Uwaga!
Rejestracji na VAT-UE nie podlegają ani podmioty, gdy dostarczają towary poza Polskę na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (osób prywatnych), ani świadczący usługi dla takich osób.
Okoliczności, w których powinna nastąpić rejestracja określane są w ramach regulacji art. 97 u.p.t.u. Na tej podstawie do rejestracji zobowiązani są podatnicy VAT czynni, którzy zamierzają dokonać pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT). Rejestracja na potrzeby VAT-UE powinna nastąpić przed dniem dokonania tej transakcji.
 
 
Przykład 1
Pan Kowalski prowadzi działalność w zakresie sprzedaży stolarki okiennej. Od 5 lat jest podatnikiem VAT czynnym. Do tej pory nie dokonywał transakcji z podmiotami spoza Polski, stąd też nie dokonał zgłoszenia na potrzeby VAT-UE. W związku z rozwojem działalności zamierza rozpocząć sprzedaż także w Niemczech na rzecz tamtejszych firm. Przed dokonaniem pierwszej WDT powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego na VAT-UE.
 
Ponad to w określonych okolicznościach zgłoszenia rejestracyjnego powinny dokonać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 u.p.t.u. – również podatnicy zwolnieni z VAT na podstawie wysokości uzyskiwanych obrotów, czy też przez wzgląd na dokonywanie wyłącznie usług zwolnionych z VAT – a nawet osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej. Dzieje się tak wówczas, gdy wartość WNT przekroczyła u nich kwotę 50.000 zł. Wskazany limit liczony jest w odniesieniu do wszystkich transakcji WNT, występujących w danym roku podatkowym. Ustala się go w kwocie netto, nie uwzględniając VAT należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego z którego dokonano zakupów.
Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE dotyczy także podmiotów, o których mowa powyżej nawet jeśli wartość WNT w danym roku podatkowym nie przekroczy 50.000 zł, które jednak poprzez zgłoszenie organowi podatkowemu zdecydują się opodatkować taką transakcję – art. 10 ust. 6 u.p.t.u.
Uwaga!
Rejestracji na potrzeby VAT-UE powinien dokonać zarówno podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji, których przedmiotem są towary, jak i podatnik, który świadczy usługi opodatkowane VAT w innych krajach Unii Europejskiej.
Rejestracji na potrzeby VAT-UE podlegają także podmioty prowadzące działalność gospodarczą – niekoniecznie zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni – którzy:
• nabywają usługi, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług – to nabywca ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu nabycia danej usługi;
• świadczą usługi na rzecz podatników zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie miejsce świadczenia usług ustalone jest w miejscu prowadzenia działalności/zamieszkania przez nabywcę w oparciu o art. 28b ustawy o VAT.
(...)
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy