Kiedy decyzja na wycięcie drzew z terenu będącego własnością osoby fizycznej staje się prawomocna - czy w dniu wydania decyzji, czy 14 dni po jej wydaniu? Kiedy można wyciąć drzewo?

Decyzja na wycięcie drzew staje się prawomocna z upływem 14 dni. Oznacza to, że wnioskodawca może usunąć drzewo z datą upływu tego terminu.


Wnioskodawcy może jednak zależeć, aby w decyzji była określona data wycięcia drzew. Data wycięcia drzew może być bowiem istotna ze względu na ewentualny obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych, których przyjęcie się będzie kontrolowane przez organ wydający pozwolenie na dokonanie usunięcia drzewa. Formalnie takiej kontroli dokonuje się z upływem 3 lat od daty wydania decyzji. W praktyce jest tak, że organ bierze pod uwagę faktyczną datę usunięcia drzewa.