Pytanie
Spółka z o.o. w ramach działalności deweloperskiej, oferuje klientom indywidualnym nabycie lokali mieszkalnych, usługowych i garaży. Przed podpisaniem umowy deweloperskiej zawiera z klientami umowy rezerwacyjne, w których:
1. spółka oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje nabywanie w systemie deweloperskim w danym budynku określonego lokalu mieszkalnego (usługowego bądź garażu) o określonej powierzchni po uzgodnionej cenie jednostkowa brutto;
2. spółka zobowiązuje się do nie zawierania z osobami trzecimi umów deweloperskich, przedwstępnych umów deweloperskich oraz przedwstępnych umów sprzedaży, których przedmiotem byłby ww. lokal w wyznaczonym terminie;
3. w zamian za rezerwację lokalu opisanego Rezerwujący zobowiązuje się wnieść opłatę rezerwacyjną w kwocie 984 zł brutto, w tym wartość netto 800 zł plus VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 184 zł, w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy na nasz rachunek bankowy. W przypadku braku wpłaty w tym terminie niniejsza umowa ulega rozwiązaniu;
4. należyte wykonanie przez spółkę zobowiązania (zarezerwowanie lokalu) wyłącza możliwość żądania zwrotu przez Rezerwującego opłaty rezerwacyjnej.
Kiedy powstaje obowiązek w VAT z tytułu otrzymania opłaty za rezerwację lokalu mieszkalnego/niemieszkalnego (z chwilą zawarcia umowy, otrzymania zapłaty czy po upływie okresu rezerwacji)?
Kiedy powinniśmy wystawić fakturę VAT dokumentującą ww. operację?