Pytanie:
Czy spółka A ma prawo do odliczenia podatku VAT w lutym, czy może w części w marcu i w kwietniu?
Co w przypadku braku korekty zakupu na marzec i kwiecień?
Czy można odliczyć VAT na podstawie dokumentu WZ, gdy nie ma korekty zakupu?

Odpowiedź:
Jeśli faktura dokumentuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami (węglem) jak właściciel, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.
Nie ma znaczenia, że węgiel przechowywany jest u dostawcy, o ile nabywca może tym węglem dysponować w nieograniczony sposób.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Na podstawie art. 86 ust. 10 u.p.t.u. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.
Z kolei art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u. stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a) u.p.t.u. - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
Jeśli więc faktura dokumentuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami (węglem) jak właściciel, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.